විශ්ෂට ගණයේ ජනප්‍රිය ටෙලිනාට්‍ය ගීත එකම වේදිකාවේ දිග හරමින් මන්චි සමග ටෙලි තරු ගී ප්‍රසංග 2017 වසරේ TELENISA සංවිධානය කල් අති දැවැන්ත කලා ඉස්වුවයි.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 Tele Nisa Srilanka. All Rights Reserved. Design By sameerashan.com

Log in with your credentials

Forgot your details?